Home > Solutions > WYSE Winterm 1125SE

WYSE Winterm 1125SE

(discontinued products)

Monitor not included.

Download Winterm 1125SE Datasheet (PDF)

  Winterm 1125SE Thai Specification (html)

WYSE Winterm 1125SE Thin Client With Legacy Port

- ผสานการใช้งานและจัดการง่ายในลักษณะ Plug-and-Pay ของระบบปฎิบัติการ Wyse Blazer
- การเชื่อมต่อแบบ legacy หรือพอร์ทอนุกรม และพอร์ทขนานเนื่องจากมีความสามารถในการทำงาน ได้กว่า Thin Client อื่นๆ 2 ถึง 3 เท่า

- สามารถใช้กับ Wireless LAN ได้ Winterm 1125SE จึงเป็น Thin Client ที่เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป

- เหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป ซึ่งให้ความปลอดภัย การจัดการได้ ความคุ้มค่า และความเสถียรภาพแก่องค์กร การรับประกัน 3 ปีเต็ม
<< Back