Home > Solutions > School ICT Solution
คำตอบในการใช้ Technology บริหารจัดการ ระบบงานในสถานศึกษาที่ได้รับความนิยม

School ICT Solution
คำตอบในการใช้ Technology บริหารจัดการ ระบบงานในสถานศึกษาที่ได้รับความนิยม


      โปรแกรมที่เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นระบบการจัดการบริหารงานในโรงเรียน โดยจัดเป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นระบบ และนำมาจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนโดยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต
     เป็นการลดความซ้ำซ้อนในการทำงานด้านจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะมีระบบค้นหาตรวจสอบข้อมูลที่เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานแก่บุคลากร 
     โปรแกรมระบบบริหารโรงเรียน ( School ICT ) พัฒนาขึ้นมาจากโปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการทำงานจะแบ่งระบบการทำงานออกเป็น 2 ส่วน  

          1. Application  หรือส่วนของผู้ใช้งาน พัฒนาขึ้นมาในลักษณะ GUI (GRAPHIC USER INTERFACE) ทำให้ง่ายต่อการใช้งานโดยผู้ใช้สามารถเลือกใช้เมาส์เลือกเมนู  ใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ด หรือใช้ลักษณะของไอคอนแทนการเลือกเมนู

          2. Database  เป็นลักษณะ RDBMS (RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM)  ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 

     จากการที่ระบบแบ่งเป็น  2 ส่วน ทำให้มีการกระจายภาระงานส่งผลโปรแกรมทำงานได้เร็ว โดยใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้โปรแกรมระบบบริหารโรงเรียนเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบงานของโปรแกรม School ICT 

 
ประกอบด้วยระบบงานดังนี้
 • ระบบงานทะเบียน 
 • ระบบงานโครงสร้างหลักสูตรและตารางสอน 
 • ระบบงานวัดผลและประเมินผล 
 • ระบบงานบุคลากร  
 • ระบบงานปกครอง  
 • ระบบงานพัสดุ  
 • ระบบงานการเงิน  
 • ระบบงานพยาบาล  
 • ระบบงานแนะแนว  
 • ระบบงานห้องสมุด  
 • ระบบงานสารบรรณ  
 • ระบบงานสารสนเทศ  
 • ระบบงานอาจารย์ประจำวิชา  
 • ระบบงานแผนงานงบประมาณ
 • โปรแกรมตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต
 • โปรแกรมลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมชุมนุมของนักเรียน  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต
 • โปรแกรมลงทะเบียนรายวิชาสาระเพิ่ม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต
 • โปรแกรมสอบถามข้อมูลของห้องสมุด ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต
 • โปรแกรมสอบถามข้อมูลสารสนเทศ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต
 • โปรแกรมระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต

ระบบการทำงานของ โปรแกรม  School ICT

ระบบศูนย์ข้อมูล และการบริการงานเอกสาร (One Stop Service)

ผังดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง ของระบบ School ICT


คุณสมบัติของโปรแกรม School ICT

 

 • ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/2003 รุ่นภาษาไทย โดยมีส่วนการติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิค ( Graphic User Interface )
 • พัฒนาโดยใช้โปรแกรม PowerBuilder  สำหรับการทำงานแบบ  Client / Server
 • ฐานข้อมูลหลักที่ใช้เป็นฐานข้อมูล Microsoft SQL Server และ SYBASE ซึ่งเป็น Relational Database แบบรวมศูนย์ (Centralize)
 • สามารถทำการสำรองข้อมูล (Data Backup) นำข้อมูลสำรองกลับมาใช้งานใหม่ (Data Restore) และการกู้คืนข้อมูล (Data Recovery) โดยใช้เครื่องมือของ Microsoft SQL Server และ SYBASE
 • ระบบของการเลือกใช้โปรแกรมมีเมนูเป็นภาษาไทยทำให้ง่ายต่อการใช้งาน การใช้เมนูจะเรียงจากการทำงานจริง ทำให้ไม่เกิดความสับสนเวลาทำงานและมีระบบให้ความช่วยเหลือ (HELP) ไว้ช่วยในเวลาทำงานจริง
 • ระบบการจัดการเก็บข้อมูลเป็นแบบ CLIENT/SERVER ฐานข้อมูลจะเก็บอยู่ในเครื่องศูนย์ข้อมูลกลาง (SERVER) ซึ่งจะเหมาะสำหรับการบริหารระบบเครือข่ายขนาดเล็กและใหญ่ ซึ่งเครื่องแม่ข่าย จะทำหน้าที่ ควบคุมเครื่องลูกข่ายให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิมากขึ้น
 • ระบบงานทุกระบบของโปรแกรมบริหารโรงเรียน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้อย่างสมบูรณ์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานด้านบริการข้อมูลโดยที่บุคลากรไม่ต้องป้อนข้อมูลที่ซ้ำซ้อน
 • ระบบการทำงานแบบ MULTI USER ซึ่งบุคลากรสามารถทำงานพร้อมๆกันได้หลายคนในระบบงานเดียวกันเพื่อช่วยในการทำงานที่รวดเร็วขึ้น
 • สามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับสถานศึกษาผ่านทาง INTERNET&INTRANET  เช่น  ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน  ผลการประเมิน ความประพฤติ  ตารางเรียน  การเข้าเรียน  รายการหนังสือ  รายการโสตทัศนวัสดุ
 • ระบบงานของโปรแกรมบริหารโรงเรียนถูกออกแบบให้ทำงานบนเครือข่าย  เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดการใช้งาน
 • สามารถกำหนดรายชื่อผู้ใช้งานในแต่ละระบบงาน  โดยไม่เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
 • สามารถกำหนดรหัสผ่าน(USER PASSWORD) และเปลี่ยนแปลงรหัสด้วยตัวเองหลังเข้าโปรแกรม
 • สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆ เช่น สามารถเปิดเมนูในระบบได้เฉพาะบางเมนูสามารถดูข้อมูลได้อย่างเดียวหรือเป็นผู้ใช้งานทั่วไปเป็นการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล
 • โครงสร้างของโปรแกรมที่ออกแบบสามารถขยายส่วนงานเพิ่มเติมได้อีกในอนาคต ซึ่งในการติดตั้งจะติดตั้งทั้งระบบหรือเลือกติดตั้งในระบบที่จำเป็นและที่สนใจก่อนได้  และเมื่อสถานศึกษามีความพร้อมในระบบงานอื่นสามารถติดตั้งระบบเพิ่มใน ภายหลังได้อีกต่อไป
 • สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ INPUT เช่น  เครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด, เครื่องบันทึกเวลา,  เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  ฯลฯ
 • สามารถพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์โดยไม่จำกัดรุ่นและยี่ห้อของเครื่องพิมพ์ซึ่งในการพิมพ์ เอกสารโปรแกรมจะทำการแสดงเอกสารก่อนพิมพ์ซึ่งจะสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษ,ย่อและขยาย เลือกพิมพ์เฉพาะหน้า,จำนวนชุดที่ต้องการหรือจะบันทึกเอกสารไปเป็นเอกสารต่าง ๆ เช่น Excel Text ฯลฯ
<< Back