Home > News & Activities > กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี 2550 และ 2551

กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี 2550 และ 2551


CSR  : Corporate Social Responsibility

    บริษัท ซี.เอ.ที. อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับนโยบาย "บรรษัทบริบาล"ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม แม้จะเป็นองค์กรเล็กที่เพิ่งเกิดได้ไม่นาน
          ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การให้ความช่วยเหลือสังคม การร่วมแบ่งปัน การรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เฉพาะเจาะจงแต่องค์กรใหญ่ เติบโตแลัว มีกำไรสะสมมาก  หรือ เป็นหน้าที่ ของใครคนใดคนหนึ่ง  
          หากแต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน "มีมากช่วยมาก มีน้อยช่วยตามกำลังที่เราทำได้" เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน ที่ทุกคนมีส่วนร่วม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติของเรา.

กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี 2550 และ 2551

บริจาคเงินสนับสนุนวัดพระบาทน้ำพุเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV  ร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ อีกทั้งยังช่วยสงเคราะห์ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น.
สถานการณ์เอดส์ทั่วโลกในปี 2551 พบอัตราการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ประมาณ 33 ล้านคน เสียชีวิต 2.1 ล้านคน คาดว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 2.5 ล้านคน พบมากในกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด
สำหรับในไทยในปี 2552 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,753 ราย เฉลี่ยชั่วโมงละ 1.33 คน หรือวันละ 32 ราย  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์ชายและกลุ่มแม่บ้าน จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์สะสมในรอบ 25 ปีตั้งแต่พ.ศ. 2527 รวม 1,127,168 ราย เสียชีวิต 631,510 ราย และมีชีวิตอยู่ 516,632 ราย ขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ และยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันได้
อ้างอิงข้อมูลผู้ติดเชื้อ HIV จาก
http://www.moph.go.th/show_hotnew.php?idHot_new=29356

วัดพระบาทน้ำพุ
ตำบลเขาสามยอด  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  15000

โทรศัพท์ :
0-3642-8222   โทรสาร :  0-3641-3805
E-Mail : aidstemple@hotmail.com , budaids@hotmail.com
E-Mail : phrabatnampu@hotmail.com
Website :  http://www.phrabatnampu.org/
แผนที่ :  http://www.phrabatnampu.org/map2.htm

กิจกรรมมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม ปี 2551

บริษัท ซี.เอ.ที. อินโฟเน็ต คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ร่วม บริษัทลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ และบริษัทคู่ค้า
บริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและใน "โครงการส่งไออุ่น...ให้น้อง"หมู่บ้านพะอัน ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
โดยบ บริษัท ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นดำเนินการจัดส่งไปถึงมือน้องๆ
รายละเอียดสิ่งของที่พวกเราร่วมกันบริจาค
-เสื้อผ้ากันหนาว
-หมวก
-ผ้าห่ม
-ถุงเท้า รองเท้า
-ยารักษาโรค
-หนังสือเรียน
-เสื้อผ้านักเรียน
-ของอุปโภคบริโภค
-ของใช้ในชีวิตประจำวัน
ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมบริจาคในมา ณ ที่นี้
<< Back